Les dades personals que ens faciliteu seran incorporades automàticament als nostres fitxers d’usuaris i usuàries i rebran un tractament confidencial d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. L’òrgan responsable del fitxer de persones inscrites a l’entorn és GREFART, on les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les seves dades.