EDUCACIÓ

Escoles i Instituts, Claustros Educativos, Educació Especial, Educació no formal i capacitació

SALUT

Drogodepencias, Salut Mental, Atenció hospitalària, Persones amb diversitat funcional

COMUNITAT

Infància i adolescència en risc Tercera Edat Dones en situació de vulnerabilitat Persones amb Discapacitat Migració i refugio Exclusió social Promoció de l’art i la cultura

 

 

 

Projecte d’Artteràpia a Centres Residencials d’Acció Educativa.

Es tracta d’un projecte d’Artteràpia que promou el Departament de Benestar Social i Família, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). En el context d’una nova llar institucionalitzada, l’experiència en Artteràpia ajuda a transitar aquesta nova realitat fomentant la capacitat d’integració de les pròpies vivències. Des de l’acompanyament centrat en la persona i en les seves capacitats creadores es brinda al ser, la possibilitat de viure les noves situacions en les que està inserit amb la major continuïtat possible.

La vivència traumàtica d’una separació familiar, que es donen en les situacions de desprotecció al menor, pot ser resignificada a través del diàleg amb una producció artística pròpia i el sosteniment de l’artterapeuta.

Els nens/es i adolescents, que han viscut en un entorn que no assegurava un desenvolupament emocional, adequat poden presentar dificultats a l’hora de generar vincles constructius i saludables. En aquest sentit, l’Artteràpia tracta de reescriure experiències positives i donar lloc a noves formes de vinculació a través del treball continuat amb l’artterapeuta.

Quan en les sessions d’Artteràpia els nens o els joves pinten, ballen, posen cos i veu a un titella, escolten música activament, inventen una història…, estan fent presents diverses facetes de la persona que molts cops resten oblidades, inconnexes: les emocions, els desitjos, la sensibilitat. La forma d’autoritzar-se indirectament a fer presents tant els seus conflictes com les seves temptatives de resolució. La creativitat que s’esdevé d’aquesta activitat permet posar el segell propi en l’obra, sigui quina sigui la seva naturalesa, tornar-se “autor” de la pròpia existència.

En l’Artteràpia es potencien la recerca i el desenvolupament de l’especificitat de cadascú, de la diferència enriquidora, del seu respecte i de la seva articulació amb els altres, de la descoberta dels propis interessos, el que ens emociona, el que ens fascina, el que ens espanta… En un marc segur i seguritzador.

L’Artteràpia es desplega en un espai, obert i acotat alhora, capaç de permetre a la persona de lliurar-se a l’experiència del propi desig i de la seva particularitat, descoberta o per descobrir, però sempre valuosa i sorprenent.

En entorns o en situacions vitals conflictius, on la persona no aconsegueix trobar allò amb el què identificar-se, on la recerca d’un mateix pot sonar tan llunyana, l’existència d’un espai de joc i descoberta a través de l’art és una eina i un recurs molt valuós per a les persones en creixement.

L’Artteràpia treballa amb la potencialitat de la persona fent un llaç de treball intern amb la pròpia percepció i autoestima que té el menor.

Es té en compte la construcció d’un vincle cap al social, integrant en el treball l’autoregulació davant la normativa, els límits i les figures educatives que conformen el seu nou entorn.

Com es poden acceptar valors, com es poden interioritzar les normes si existeixen conflictes per escoltar-nos i comprendre’ns? Allò que ens constitueix? Si no es faciliten un espai diferenciat i unes condicions propícies amb les quals descobrir el propi potencial?

Interactuar amb el dins i el fora, entre les pròpies capacitats creadores i el vincle solidari amb els altres, tot desplegant l’acte creador, produeix un intercanvi ric i fèrtil.

Així com en l’acte de respirar es produeix una relació d’intercanvi entre l’interior del cos i l’exterior que fa possible la vida, així també en el joc i la creativitat es produeix una relació constant, un diàleg enriquidor entre els moviments interiors com ara les emocions, els desitjos, les preferències, els rebutjos, etc., i la realitat. Tot això ajuda a generar un desenvolupament harmònic i integrador de les potencialitats.

L’Artteràpia treballa en un camí individual fet en companyia, amb recolzament. Disposant les eines de l’art i de la comunicació al servei del desenvolupament de les capacitats i de les potencialitats de la persona, amb alè.

En ell, els nois/es i els joves fan un recorregut que els aporta riquesa a sí mateixos però també al seu entorn, als seus companys, a la seva família i a la pròpia institució amb un diàleg constant amb els valors que l’envolten i dels quals participa.

L’activitat artterapèutica també té una gran rellevància des de la perspectiva social i cultural, ja que els processos creatius són generadors d’espais de coneixement i d’experiència dins l’entorn proper (centre escolar, barri, poble, ciutat…), de diàleg amb d’altres manifestacions educatives i culturals.

Els objectius i els continguts de l’Artteràpia pretenen que les nenes i els nens adquireixin la capacitat d’interpretar i representar el món, aprendre a percebre, però també a produir, a crear a partir del coneixement i de la comprensió de si mateix i del seu entorn. A entendre les imatges com una representació en diàleg entre la realitat externa i la realitat subjectiva. Com una eina enriquidora que permet ser partícip, en primera persona de la creació de la realitat

La intervenció artterapèutica en serveis residencials d’acollida de menors, té les següents finalitats:

 • Crear vincles saludables i enriquidors com a conseqüència de l’experiència relacional que es dóna en el marc terapèutic.
 • Millorar les relacions interpersonals desenvolupant la sensibilitat i les eines de comunicació.
 • Desenvolupar les capacitats creadores i el gust per expressar i comunicar-se per mitjà dels diferents llenguatges artístics, dansa- moviment, performance…
 • Lliurar-se a experimentar amb llurs vivències rebudes a partir de les capacitats que desenvolupen els processos creadors.
 • Aprendre a resoldre els conflictes de manera indirecta, fent servir la producció artística com interlocutor i no confrontant-se directament amb les persones.
 • Sostenir el procés d’interiortizació dels límits i la normativa.
 • Aconseguir un bon nivell de tolerància davant la frustració a través de l’experiència i els materials en un marc de sosteniment.
 • Desenvolupar la pròpia identitat com a subjecte crític i responsable generant un diàleg amb el propi fer.
 • Potenciar l’autonomia, la implicació i la curiositat en el procés vital i formatiu.
 • Augmentar l’autoestima del menor a través d’un procés continuat de creació artística gratificant.
 • Possibilitar amb l’adequat acompanyament, la capacitat de la persona de sostenir-se a ella mateixa, en la creació de nous projectes vitals.
 • Realitzar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats d’expressió i comunicació tot afavorint el diàleg, la col·laboració i els processos de creació col·lectiva.
 • Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i valors.
 • Aprendre a enriquir llurs experiències amb les pròpies inquietuds i capacitats.

 

 

Projecte d’Artteràpia al CEIP Joan Maragall de Santa Pau (La Garrotxa) ‘L’acte creador en mestres i alumnes’

El projected’Artteràpia al CEIP Joan Maragall  és una proposta innovadora de treball en Artteràpia a l’escola pública ordinària de Primària, on s’intervé tant amb els nens i les nenes (alumnes) com amb els educadors i educadores (mestres), és a dir, un projecte global per a què tots els integrants del centre, independentment del seu estatus, tinguin la oportunitat d’enriquir-se i aprofundir en la proposta artterapèutica.

Davant de les diferents problemàtiques que els mestres es troben dintre l’aula, dificultats de tipus: emocional, d’atenció, de conducta, de relació, de motivació, simptomàtiques, etc, fruit de la realitat social actual, plantegem un treball de fons, en profunditat i diferent, que enfoca en la potencialitat del desenvolupament i de les capacitats de creació dels nens i nenes i no tant en el símptoma o en la dificultat que puguin tenir.

Quan la relació amb l’altre està molt constituïda, coneguda i classificada, la pràctica de l’Artteràpia permet obrir la mirada sobre l’altre i permet altres formes de relació i de coneixença amb els companys, tant entre els alumnes com entre els mestres.

Així doncs, l’artterapeuta genera les condicions perquè cadascú des de com és, amb allò propi, tingui la possibilitat de viure, percebre, experimentar i investigar el que és l’acte creador en la comunitat escolar . Això possibilita un espai de trobada diferent amb allò desconegut d’un mateix, on allò genuí i singular, es mostra i s’expressa. El marc artterapèutic genera i fa possible un diàleg diferent amb un mateix i amb l’altre, donant lloc al subjecte creador que rau en cadascú.

Què és pot esperar de la intervenció en Artteràpia en l’Escola?

– Oferir un espai i un medi d´expressió, elaboració i integració de les vivències emocionals.
– Facilitar una comunicació que permeti mantenir i impulsar la capacitat d’interès i de desig i promoure la iniciativa i l’autonomia.
– Incrementar l´autoestima i la confiança dels/les alumnes.
– Ficar en valor el potencial de creació dels/les alumnes.
– Possibilitar l’obertura de les relacions promovent-ne la socialització.