Part del desenvolupament dels projectes de intervenció artterapèutics són les reunions periòdiques per a l’avaluació del procés i fer un seguiment de l’experiència. Aquestes reunions es basen en la metodologia de la investigació-acció que permet introduir canvis en la forma de desenvolupar el dispositiu vetllant per la qualitat del treball que s’està realitzant. Així doncs, l’objectiu d’aquestes reunions és valorar la implantació del projecte al servei per poder anar reconduint aquells aspectes que es considerin necessaris.
En la finalització del projecte es realitza una última trobada amb els professionals dels centres amb els següents finalitats:
– Presentar el procés general de cada persona durant el treball amb l´Artteràpia.
– Conèixer quines ressonàncies del mateix han pogut observar els professionals en la quotidianitat del centre i en les persones amb les que s’ha treballat.